Preskocit navigáciu

Uvoľnenie produktov


Ministerstvo obrany SR, zastúpené Topografickým ústavom, v novembri 2004 uvoľnilo pre použitie mimo rezort MO SR niektoré mapové a digitálne údaje. Stalo sa tak na základe predchádzajúcich rokovaní so zástupcami rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK). Ministerstvo obrany SR tak reagovalo na zväčšujúci sa dopyt po vojenskom mapovom diele a digitálnych geografických údajoch zo strany širokej verejnosti.

Produkty boli poskytnuté rezortu ÚGKK, ktorý dostal od MO SR oprávnenie poskytovať tieto produkty ďalším subjektom.

Uvoľnené boli nasledovné produkty

  1. Vojenské mapové dielo 1:25 000 a 1:50 000 v súradnicovom systéme S-42 v rastrovej forme

    Rastrovými ekvivalentmi sa rozumejú naskenované vojenské topografické mapy. Mapy boli obvykle skenované s rozlíšením 300 dpi s farebnou hĺbkou 256 farieb. Uvoľnené boli len mapy v mierkach 1:25 000 a 1:50 000, ktoré pokrývajú územie SR. Súčasťou sú aj metainformácie o každej mape a údaje nevyhnutné pre georeferencovanie vo viacerých súradnicových sústavách vrátane WGS-84.
  2. Vektorové dielo 1:200 000 V Map SR

    Pod pojmom vektorová mapa sa rozumie vektorový model územia SR, ktorý vznikol vektorizáciou a následnou aktualizáciou vojenských topografických máp mierky 1:200 000. Model obsahuje viac ako 60 geografických tém. Štruktúra údajov vychádza z americkej vojenskej normy pre tvorbu produktu VMAP-1, ktorá je v krajinách NATO rešpektovaná ako medzinárodný štandard.
  3. Digitálny model reliéfu 3. generácie

    Uvoľnený bol digitálny model reliéfu 3. generácie z celého územia SR. Tento model je tvorený pravidelnou štvorcovou sieťou bodov, ktoré sú od seba vzdialené 30m. Každému bodu bola priradená výška vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní. Výšky bodov boli výsledkom spracovania výškovej informácie z vojenských topografických máp mierok 1:10 000 a 1:25 000.

Spôsob poskytovania

Produkty boli uvoľnené Úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorý ich bude distribuovať rovnako ako svoje produkty na základe licenčnej zmluvy, ktorú uzavrel s MO SR. Produkty budú distribuované Geodetickým a kartografickým ústavom a môžu byť poskytnuté len právnickým osobám so sídlom na území SR. O podmienkach poskytnutia, cenách a spôsobe distribúcie viac na www.gku.sk

 

Skočiť na menu


Share