Preskocit navigáciu

Organizačná štruktúra


Štruktúra TOPÚ2019

  

Úsek Digitálneho modelu územia

 • zber a aktualizácia priestorových informácií o území SR pre Vojenský informačný systém o území a pre tvorbu Vojenského štátneho mapového diela
 • tvorba stereomodelov, digitálnych modelov terénu, ortofotomozaík, vektorizácia polohopisných prvkov leteckých meračských snímok a priraďovanie kvalitatívnych prvkov k vektorovým údajom
 • zber polohopisných prvkov v teréne a priraďovanie kvalitatívnych vlastností k vektorovým dátam

Úsek Diaľkového prieskumu Zeme

 • vyhľadávanie, zber a spracovanie geografických informácií o území z aktívnych a pasívnych systémov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)
 • poskytovanie geografických informácií DPZ pre potreby OS SR
 • účasť na projekte MGCP - Medzinárodný projekt produkcie vektorových dát vysokého rozlíšenia
 • účasť na projkete TREx – Medzinárodný projekt produkcie výškových údajov globálneho digitálneho výškového modelu povrchu Zeme (DEM)

Úsek Správy a distribúcie informácií

 • archivácia informácií o území v analógovej forme
 • evidencia informácií o území
 • aktualizácia, verifikácia a zálohovanie informácií o území
 • distribúcia informácií o území
 • tvorba www stránok a ich aktualizácia

Úsek Tvorby produktov

 • redakčné práce a tvorba vojenského štátneho mapového diela v mierkach -
  1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000
 • redakčné spracovanie a tvorba špeciálnych máp v štandardoch NATO, JOG 1 : 250 000 (Joint Operation Graphic) série 1501 a 1501 AIR, máp TFC(L) 2nd Series 1 : 250 000 (Transit Flying Chart (Low Level) Second Series),
  leteckých orientačných máp 1 : 500 000
 • spracovanie vektorovej geografickej databázy z územia SR
 • spracovanie vojensko – geografických informácií z krízových oblastí sveta pre využitie v mierových silách OSN
 • spracovanie redakčných príprav a editorská činnosť pre špeciálne mapy
 • tvorba modelov a analýz
 • tvorba atlasov
 • Desktop Publishing (DTP) - spracovanie produktov TOPÚ

Úsek Geodézie

 • topograficko-geodetické zabezpečenie Ozbrojených síl SR
 • geodetická podpora vzdušných a pozemných síl
 • geodetická podpora pri riešení krízových situácií
 • prevádzka permanentnej referenčnej stanice GNSS zaradenej v SKPOS a v medzinárodnej sieti EPN (European Permanent Network)
 • prevádzka automatickej meteorologickej stanice
 • tvorba a aktualizácia MGÚ (mapa geodetických údajov)
 • tvorba katalógu Slnka a Polárky
 • správa a aktualizácia databázy výškových prekážok z územia SR
 • zber, spracovanie, aktualizácia a archivácia geodetických informácií technológiou GNSS a pomocou integrovaných meračských systémov
 • geodetické výpočty, spracovanie výsledkov geodetických meraní
 • príprava a spracovanie matematických prvkov pre geografické produkty (konvergencie, deklinácie)
 • transformácie súradníc medzi geodetickými súradnicovými systémami
 • geodetická podpora LMS - zameranie vlícovacích bodov

Úsek Analýz a geografickej podpory

 • Spracovávanie edukačných podkladov v súlade so STANAG 3596 (letiská, PVO, ....)
 • Spracovanie katalógu vojenskej techniky
 • Organizácia a vedenie školení obrazového spravodajstva IMINT (gescia AOS, NG INDIANA)
 • Personálna a odborná podpora OPEN SKY
 • Správa a manažment CHP5 (NS NCGS, BICES)
 • Mobilná geografická podpora - nasaditeľná geografická skupina (deployed GIS)
 • Výcvik veliteľov a štábov

Skočiť na menu


Share